Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

(Frissítés dátuma: 2019. február 13.)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön és cégünk, az MSD Pharma Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; honlap: www.msd.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő”) közötti kapcsolat során számos Önre vonatkozó információ kerül birtokunkba, így például az Ön személyes adatai és közérdekből nyilvános adatai. Az információk jelentős része a gyógyszergyártói, gyógyszerfejlesztési és gyógyszerismertetői feladatainkkal összhangban összesítésre, értékelésre és feldolgozásra kerül.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR) rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelő vállalati irányelveinek és eljárásrendjének megfelelően kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok védelmére, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatokhoz történő engedély nélküli hozzáférést, közzétételt, jogosulatlan megváltoztatást és törlést. Az Adatkezelő 2015. október 1. napjától a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban nyilvántartást vezet a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk azonban, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a 2. pontban meghatározott személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá az MSD Pharma Hungary Kft. nem fogja tudni Önnel felvenni, illetve fenntartani a kapcsolatot, továbbá nem fog értesülni az általunk szervezett konferenciákról, rendezvényekről, illetőleg a forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról.

Az Adatkezelővel való kooperáció keretében az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása mellett sor kerülhet a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti, jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló kötelező adatkezelésre is, így például a 8. pontban meghatározott ingyenes minta átadásához kapcsolódó jegyzőkönyv-felvétel esetén, valamint – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelésre, a GDPR  6. cikk (1) f) pontjával összhangban.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELNI KÍVÁNT ADATOK

Az Adatkezelő az Ön alábbi adatait kívánja kezelni az Ön hozzájárulása alapján:

(a) név; (b) beosztás; (c) besorolás; (d) munkakör; (e) egészségügyi szakdolgozó típusa (orvos, gyógyszerész, nővér); (f) orvosi pecsétszám; (g) nem; (h) munkahely neve, címe, telefon-, illetve faxszáma; (i) tevékenység helyének típusa (pl. alapellátás, kórház, gyógyszertár, szakrendelés); (j) mobiltelefonszám; (k) elektronikus levelezési cím (e-mail cím); (l) végzettség, illetve szakterület (elsődleges, másodlagos, harmadlagos); (m) az Önnek átadott gyógyszerminta megnevezése, mennyisége, az átadás időpontja; (n) az orvoslátogató Önnél tett látogatásának időpontja és a látogatás adatai; (o) az Önnek az Adatkezelő megbízásából küldött e-mail megnyitásának, valamint az e-mailben elhelyezett hivatkozás megnyitásának ténye; (p) kapcsolattartási preferenciák; (q) egyéb, Ön által jelzett preferenciák, anyagainkra adott visszajelzései; (r) az Ön részvételének ténye az Adatkezelő által szervezett, vagy támogatott rendezvényen; s) az Ön besorolása az amerikai korrupció-ellenes törvény („FCPA”) alapján.

Adatait az Adatkezelő kézi és gépi (automatizált) feldolgozás útján is kezelheti.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés keretein belül kapcsolatba tudjon lépni és kapcsolatot tudjon fenntartani postai és telefonos úton, illetve e-mailben olyan egészségügyi szakemberekkel, akikkel együttműködhet a tudományos ismeretek terjesztésében valamint, hogy az Adatkezelő a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tájékoztathassa Önt az általa forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról, amelyek az Ön szakmai tevékenységét tekintve az Ön érdeklődésére számot tarthatnak (a továbbiakban: „Ismertetés”).

E kapcsolattartás elsősorban a következőkre terjedhet ki: (a) az Adatkezelő orvoslátogatói által történő személyes látogatások megszervezése és lebonyolítása; (b) az egészségügyi szakemberek szakmai érdeklődésen alapuló csoportosítása; (c) konferenciákra és egyéb rendezvényekre szóló meghívás; (d) piackutatások végzése és az azokban történő részvétel; (e) az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás közvetlen megkeresés útján telefonon, valamint tájékoztató anyagok küldése Önnek postai úton, illetve e-mailen vagy egyéb elektronikus módon; (f) belső statisztikák készítése a PULSE egységesített elektronikus marketing eszköz segítségével.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az Önnel való szakmai együttműködés időtartama alatt kezeli, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Adatkezelőnél ezt megelőzően kérelmezi.

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a fenti adatkezelések során egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzésével (például az Adatkezelő termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztató levelek nyomtatása, ügyfélszolgálat és telefon marketing szolgáltatások végzése, piackutatási tevékenységek, stb.) a következő adatfeldolgozókat bízza meg:

 • SZINAPSZIS Piackutató és Tanácsadó Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20.)
 • Origami Group Kft. (székhely: 1121 Budapest, Kékgolyó utca 12., II. emelet, 1. ajtó)
 • PEARL HUNGARY Kft. (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112., földszint, 1-13. ajtó)
 • MedicalScan Kft. (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.)
 • Professional Publishing Hungary Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3., B. épület, földszint, 1. ajtó)
 • Promenade Public Relations Betéti Társaság (székhely: 1225 Budapest, Tusnádi utca 22/B.)
 • Inspira Research Kft. (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.)
 • Research Flow Kft. (székhely: 1096 Budapest, Telepy utca 25. III. emelet 35. ajtó)
 • Free Association Research Kft. (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.)
 • Spicy Analytics Kft. (székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B épület II. emelet)
 • Advance Medical Hungary Kft. (székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.)

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a fenti adatfeldolgozók listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók a mindenkori vonatkozó hatályos adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartják.

 1. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő az általa Magyarországon gyűjtött személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazott célokkal összhangban a Merck & Co. Inc. (One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, Amerikai Egyesült Államok), annak leányvállalatai és az Adatkezelő egyéb szerződéses partnerei részére, az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) belüli és azon kívüli országokba továbbíthatja.

Amennyiben az Ön adatait az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a GDPR-nak megfelelő garanciák az adatkezelés tekintetében biztosítottak legyenek és az érintettek számára hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való cégcsoporton belüli továbbítása során az Adatkezelő betartja az ú.n. „Privacy Shield” követelményeit, valamint ezzel párhuzamosan a GDPR 47. cikke szerinti kötelező szervezeti szabályokat is alkalmaz. Mindezek mellett szükség esetén minden esetben megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét akkor, amikor azokat más országban lévő kapcsolt vállalkozásaink vagy külső partnereinknek továbbítjuk.

Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megadott személyes adatai továbbításáról, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körét. Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adattovábbítási nyilvántartásban foglalt Önre vonatkozó adatokról.

A külföldi adattovábbítással kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse át a Határokon Átívelő Globális Adatvédelmi Szabályzatunkat.

 1. KI ISMERHETI MEG AZ ÖN ADATAIT

Az Ön személyes adatait kizárólag az Adatkezelő területileg illetékes orvoslátogatója, az adott szaktevékenységért felelős munkatársa, valamint az adott szaktevékenységhez szükséges adatok karbantartásáért felelős munkatárs ismerheti meg.

 1. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy

 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő információkról kaphat felvilágosítást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk)
 • kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését. (GDPR 16. cikk)
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben (például az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása esetén) kérelmezze a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk)
 • kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok további kezelésére csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség. (GDPR 18. cikk)
 • az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében az adatkezelő a személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa (GDPR 20. cikk)
 • bármikor tiltakozzon személyes adatainak az MSD termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztató anyagok küldése ellen. Ebben az esetben az MSD személyes adatait e célból nem kezeli tovább.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő telefonon kizárólag általános tájékoztatást tud adni, minden további, konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére. Ennek megfelelően az Adatkezelő jogosult további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelő a GDPR értelmében jogosult lehet megtagadni. Ilyen adatkezelésnek minősül például az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: „EüM rendelet”) 7. § (3) bekezdése szerinti térítésmentes minta átadásáról felvett jegyzőkönyvezés kapcsán történő adatkezelés. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatvédelmi tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelem átvételét követő egy héten belül igyekszik eleget tenni.

 1. PANASZTÉTEL, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 11. pontban rögzített elérhetőség valamelyikén
 • az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu
 1. ELÉRHETŐSÉGEINK

Amennyiben jelen tájékoztatóval, vagy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 1. Adatkezelő:

Név: MSD Pharma Hungary Kft.
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
Email cím: hungary_msd@merck.com
Telefonszám: 06-1-888-5300

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

Email cím: dpohungary@merck.com

 1. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓK FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztatjuk. Az adatvédelmi tájékoztató mindenkori hatályos változata a jelen honlapon megtalálható, kérjük, mindig tájékozódjon a hatályos adatvédelmi tájékoztatóról.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA