ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Egészségügyi Szakembereknek

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön és cégünk, az MSD Pharma Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; honlap: www.msd.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „MSD”) közötti kapcsolat során számos Önre vonatkozó információ kerül birtokunkba, így például az Ön személyes adatai és közérdekből nyilvános adatai.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak, így Európai Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR) rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelő vállalati irányelveinek és eljárásrendjének megfelelően kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok védelmére, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatokhoz történő engedély nélküli hozzáférést, közzétételt, jogosulatlan megváltoztatást és törlést.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1.1. Az Önnel való kapcsolattartás általános gyógyszerismertetés céljából

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az MSD a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: „Gyftv.”) szerinti gyógyszerismertetés keretein belül az orvoslátogatóin keresztül kapcsolatba tudjon lépni és kapcsolatot tudjon fenntartani Önnel személyes találkozások szervezése, tudományos ismeretek terjesztése, rendezvényekre való meghívás és ezzel kapcsolatos egyeztetés, valamint, annak érdekében, hogy az Ön kifejezett kérésének megfelelően tájékoztathassa Önt az általa forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról (a továbbiakban: „Ismertetés”).

E cél érdekében az MSD orvoslátogatói megkereshetik Önt az Ön által megadott elérhetőségek bármelyikén, azaz telefonon, postai úton, e-mailben, vagy egyéb, Ön által használt csatornán (így például Watsapp, Viber, stb.). Az Adatkezelő mindenkor igyekszik figyelembe venni az Ön által jelzett kapcsolattartási preferenciáit.

1.2. Az MSD termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos rendszeres kommunikáció

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az MSD, illetőleg az MSD nevében eljáró személyek Önnel az alábbi területeken folytassanak rendszeres kommunikációt (a továbbiakban: „Rendszeres Tájékoztatás”):

 • az MSD orvoslátogatói általi, személyre szabott e-mailek küldése gyógyszerkészítményekről, kapcsolódó szolgáltatásokról és általános egészségügyi témájú tájékoztató anyagokról;
 • rendszeres e-mailes értesítés, hírlevelek az Ön terápiás területéhez kapcsolódó MSD eseményekről, orvosi oktatásról és hírekről, valamint az MSD legújabb termékeiről;
 • információnyújtás az MSD készítményeivel, szolgáltatásaival, eseményeivel és/vagy általános egészségügyi témákkal kapcsolatban telefonon;
 • információnyújtás az MSD készítményeivel, szolgáltatásaival, eseményeivel és/vagy általános egészségügyi témákkal kapcsolatban szöveges üzenet formájában (SMS, Whatsapp, Viber, stb.);

 Rendszeres kommunikációja körében az Adatkezelő mindenkor teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az Ön által számára jelzett kapcsolattartási preferenciáit azzal, hogy az MSD alkalmanként írásbeli tájékoztatást is küldhet, mindenkor kizárólag az Ön szakmai, munkahelyi címére. Amennyiben bármikor, bármilyen módon megváltoztatja e preferenciáit (így például az M Connect felületen keresztül), úgy mindenkor a legutóbb jelzett információk szerint fog az MSD eljárni, azzal, hogy bizonyos esetekben (így például a preferenciák írásban történő módosítása esetén) a preferenciák módosításának lehet egy belátható átfutási ideje, míg az Adatkezelő rendszerében a kérdéses adatok a legutóbbi kérésével összhangban frissítésre kerülnek.

1.3. Szakmai tevékenység és preferenciák üzletfejlesztési célú felmérése

A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az MSD a lenti 2. pontban megadott adatok alapján az általa látogatott egészségügyi szakembereket kategóriákba sorolja, mely kategóriák alapján lehetősége nyílik a szakemberek érdeklődési és szakmai tevékenységi körének minél inkább megfelelő módon eljárni az egészségügyi szakemberekkel folytatott kommunikációja során. A cél az, hogy az egészségügyi szakemberek minél inkább személyre szabott, az ő igényeiknek és praxisuknak megfelelő információhoz jussanak és az Adatkezelő ezáltal tudja növelni tevékenységének hatékonyságát és megfelelő üzletfejlesztési stratégiákat tud kialakítani.

Automatizált döntéshozatalt az Adatkezelő a fentiek szerinti elemzések eredményeként vagy azokkal összefüggésben nem alkalmaz. A felmérés keretében megvalósuló adatkezelés eredményét Ön csupán áttételesen érzékelheti az Adatkezelő kommunikációs stratégiájának megfelelő változtatásának formájában. Így például az előbbiek szerinti kategorizálás eredményeként változhat az Ön rendelkezésére bocsátott információ jellege, egyes termékekről több, másokról esetleg kevesebb információt kaphat.

Amennyiben az általunk végzett csoportokba sorolásról további információkat szeretne kapni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a dpohungary@merck.com e-mailcímen.

1.4. Előzetes regisztráció az Adatkezelő zárt, szakmai weboldalain

Amennyiben Ön hozzájárulását adja e-mail címének használatára az MSD általi Rendszeres Tájékoztatás körében (vagy az MSD-vel már korábbi hozzájárulása alapján e-mail kommunikációt is magába foglaló szakmai kapcsolatban áll), Ön az MSD egyes, kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló, zárt, regisztrációhoz kötött weboldalain (a továbbiakban: „Weboldalak”), illetve az azokat összefogó M Connect felületen (MSD Customer Identity Portal – https://www.msd-cee.com/hu/login.xhtml ) úgynevezett előzetes regisztrációval (a továbbiakban: „Előzetes Regisztráció”) rendelkezhet.

Az Előzetes Regisztráció lényege, hogy az MSD az Önről tárolt személyes adatokat (illetve az azok közül e célhoz szükségeseket) feltölti az M Connect rendszerbe annak érdekében, hogy az Ön Weboldalakon való későbbi regisztrációját, illetve az ehhez elengedhetetlenül szükséges, egészségügyi szakemberi minőségének ellenőrzését megkönnyítse, illetőleg felgyorsítsa. Amennyiben Ön Előzetes Regisztrációval rendelkezik (azaz adatai feltöltésre kerültek az M Connect rendszerbe), az Ön Weboldalakra való regisztrációja esetén az e-mail címének megadását követően a rendszer tájékoztatja arról, hogy az e-mailcíme már szerepel a nyilvántartásában és felszólítja Önt jelszavának megadására (módosítására). Ezt követően a regisztráció véglegesítéséhez már csupán a vonatkozó Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót kell elfogadnia és a regisztrációja véglegesítésre kerül, a Weboldalak tartalmához gyorsan és kényelmesen hozzá tud férni.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

2.1. Az Önnel való kapcsolattartás általános gyógyszerismertetés céljából

A jelen tájékoztató 1.1. pontjában részletezett adatkezelési cél megvalósítása érdekében az MSD az Ön alábbi személyes adatait kívánja kezelni:

(a) név; (b) beosztás; (c) besorolás; (d) munkakör; (e) egészségügyi szakdolgozó típusa (orvos, gyógyszerész, nővér); (f) nyilvántartási szám / pecsétszám; (g) nem; (h) munkahely neve, címe; (i) tevékenység helyének típusa (pl. alapellátás, kórház, gyógyszertár, szakrendelés); (j) telefonszám (mobil, illetve adott esetben munkahelyi vezetékes, beleértve pl. WhatsApp, Viber elérhetőség); (k) elektronikus levelezési cím (e-mail cím), egyéb elektronikus kapcsolattartási adatok (pl. WhatsApp, Viber elérhetőség – az Ön által megadottaknak megfelelően); (l) végzettség, illetve szakterület (elsődleges, másodlagos, harmadlagos); (m) az Önnek átadott gyógyszerminta megnevezése, mennyisége, az átadás időpontja; (n) az orvoslátogató Önnél tett látogatásának időpontja és a látogatás adatai; (o) az Önnek az Adatkezelő megbízásából küldött e-mail megnyitásának, valamint az e-mailben elhelyezett hivatkozás megnyitásának ténye; (p) kapcsolattartási preferenciák; (q) egyéb, Ön által jelzett preferenciák, anyagainkra adott visszajelzései; (r) az Adatkezelő által szervezett vagy támogatott rendezvényen való részvételének ténye, valamint egyéb, az Ön részvételével kapcsolatos információk; s) az Ön besorolása az amerikai korrupció-ellenes törvény („FCPA”) alapján; (t) az MSD jogi, etikai és belső compliance megfeleléséhez szükséges egyéb, az Önnel való szakmai együttműködéssel kapcsolatos adatok.

2.2. Az MSD termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos rendszeres kommunikáció

A jelen tájékoztató 1.2. pontjában részletezett adatkezelési célok megvalósítása érdekében a fenti 2.1 pontban meghatározottakon túl az MSD az Ön alábbi személyes adatait kívánja kezelni.

 • Az MSD, illetve az orvoslátogatói általi e-mailes megkeresés:

(a) hozzájárulás ténye, preferenciák, valamint az ezzel kapcsolatos esetleges módosítások; (b) megküldött anyagok és kapcsolódó kommunikáció;

 • Megkeresés munkahelyi vezetékes telefonon:

(a) hozzájárulás ténye, preferenciák, valamint az ezzel kapcsolatos esetleges módosítások; (b) tájékoztatás részletei (dátum, átadott információk stb.);

 • Megkeresés mobiltelefonon/szöveges üzenet formájában

(a) hozzájárulás ténye, preferenciák, valamint az ezzel kapcsolatos esetleges módosítások; (b) az adott tájékoztatás részletei (dátum, átadott információk stb.);

2.3. Szakmai tevékenység és preferenciák üzletfejlesztési célú felmérése

Az jelen tájékoztató 1.3. pontjában részletezett adatkezelési cél megvalósítása érdekében az MSD az Ön alábbi személyes adatait kívánja kezelni:

(a) név; (b) beosztás; (c) besorolás; (d) munkakör; (e) egészségügyi szakdolgozó típusa (orvos, gyógyszerész, nővér); (f) munkahely neve; (g) tevékenység helyének típusa (pl. alapellátás, kórház, gyógyszertár, szakrendelés); (h) végzettség, illetve szakterület (elsődleges, másodlagos, harmadlagos); (i) az Ön válaszai az Adatkezelő munkatársai által feltett, szakmai tevékenységét és/vagy preferenciáit érintő kérdésekre; (j) az Ön egyes kategóriákba sorolása a válaszai alapján.

2.4. Előzetes regisztráció az Adatkezelő zárt, szakmai weboldalain

 Az jelen tájékoztató 1.4. pontjában részletezett adatkezelési cél megvalósítása érdekében az MSD az Ön alábbi személyes adatait kívánja kezelni:

(a) név; (b) egészségügyi szakdolgozó kategória (orvos, gyógyszerész, nővér, adminisztrátor, egyéb); (c) végzettség, illetve szakterület (elsődleges); (d) e-mail cím; (e) irányítószám, (f) nyilvántartási szám / pecsétszám; (g) telefonszám.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

3.1. Az Önnel való kapcsolattartás általános gyógyszerismertetés céljából

A jelen pontban foglalt adatkezelési cél tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk azonban, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak a jelen adatvédelmi tájékoztató 1.1. pontjában meghatározott célból való kezeléséhez, illetve amennyiben hozzájárulását visszavonja, az MSD nem fogja tudni Önt Ismertetés keretében megkeresni.

Az Adatkezelővel való kooperáció keretében az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása mellett sor kerülhet a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti, jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló kötelező adatkezelésre is, így például a 8. pontban meghatározott ingyenes minta átadásához kapcsolódó jegyzőkönyv-felvétel esetén valamint – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelésre, a GDPR 6. cikk (1) f) pontjával összhangban.

3.2. Az MSD termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos rendszeres kommunikáció

A jelen pontban foglalt adatkezelési cél tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk azonban, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak a jelen adatvédelmi tájékoztató 1.2. pontjában meghatározott célból való kezeléséhez, illetve amennyiben hozzájárulását visszavonja, az MSD nem fogja tudni Önt Rendszeres Tájékoztatás keretében megkeresni.

Amennyiben vissza szeretné vonni a hozzájárulását (vagy utóbb a részünkre hozzájárulást kíván adni), úgy kérjük módosítsa a https://www.msd-cee.com/hu/login.xhtml weboldalon a preferenciáira vonatkozó beállításokat, vagy jelezze az ilyen irányú igényét az MSD felé a lenti elérhetőségek valamelyikén. Az e-mailes megkeresésekhez adott hozzájárulását az egyes tájékoztató anyagok végén található leiratkozás gombra kattintással is visszavonhatja.

3.3. Szakmai tevékenység és preferenciák üzletfejlesztési célú felmérése

A jelen pontban foglalt adatkezelési cél tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontjának megfelelően az MSD-nek, az érintetteknek és a betegeknek a jogos érdeke. A jogos érdek megjelölése:

Az MSD-nek jogos üzleti, gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerje a vele kapcsolatba kerülő egészségügyi szakemberek szakmai tevékenységi körét, preferenciáit és érdeklődési körét annak érdekében, hogy az MSD a Gyftv. szabályaival összhangban végzett ismertetési tevékenysége minél inkább megfeleljen az egészségügyi szakemberek tényleges igényeinek, így az MSD célzott és releváns tájékoztatást tudjon biztosítani partnereinek.

Az egészségügyi szakemberek preferenciáinak a fentiek szerinti megismerése egyben az érintett szakember számára is előnyös, mivel ezzel biztosítható, hogy az MSD nevében ismertetési tevékenységet végző személyek az információátadást valóban csak olyan témákra és termékekre korlátozzák, amelyek az adott szakembert érdeklik, elkerülve ezáltal az egészségügyi szakember nem releváns információkkal történő terhelését. Az egészségügyi szakembernek nyújtott személyre szabott tájékoztatás (pontos, releváns, naprakész információk biztosítása) közvetlenül segíti továbbá az adott szakembert abban, hogy az alkalmazott terápiák és eljárás során a saját szakmai meggyőződését gyorsabban és hatékonyabban tudja kialakítani.

A betegeknek ugyancsak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a lehető legmagasabb szintű, illetőleg az állapotuknak megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljenek, ezt pedig nagyban elősegíti az, ha egyes egészségügyi szakemberek az MSD által végzett hatékony ismertetés következtében, pontos, releváns, naprakész információk alapján tudnak döntést hozni az alkalmazott terápiák kapcsán.

3.4.Előzetes regisztráció az Adatkezelő zárt, szakmai weboldalain

A jelen pontban foglalt adatkezelési cél tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontjának megfelelően az MSD-nek és az érintetteknek a jogos érdeke. A jogos érdek megjelölése:

Az MSD-nek jogos érdeke, hogy a szakmai közönség minél szélesebb körben tájékozódhasson az általa forgalmazott gyógyszerek hatásairól, jellemzőiről és használatukkal kapcsolatos egyéb fontos körülményekről. Ennek egyik hatékony eszköze a szakmai tartalmú Weboldalak üzemeltetése. Az MSD-nek azonban, mint a gyógyszerpiac szereplőjének a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikáció során több jogszabálynak, illetőleg önként vállalt etikai normának is meg kell felelnie és e körben köteles biztosítani, hogy bizonyos tartalmakhoz kizárólag egészségügyi szakemberek férhessenek hozzá. Az Előzetes Regisztráció lehetővé teszi, hogy azon egészségügyi szakemberek esetén, akikkel az MSD már eleve az e-mail címük kezelését is magába foglaló szakmai kapcsolatban áll, minél gyorsabban és hatékonyabban, külső erőforrások igénybevétele nélkül megtörténhessen ez a validáció.

Az érintetteknek maguknak is jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy hozzáférést nyerjenek az egyes gyógyszerekkel kapcsolatos információkhoz és hogy ezen információkhoz kényelmesen, az általuk kívánt időpontban és helyszínen, az MSD Weboldalain keresztül jussanak hozzá. E körben pedig az Előzetes Regisztráció biztosítja a gyors hozzáférés lehetőségét, hiszen az előregisztrált szakembereknek nem kell megvárniuk egy hosszabb validációs folyamat lezárultát ahhoz, hogy hozzáférhessenek az érdeklődésükre számot tartó, a Weboldalakon elérhető szakmai információhoz.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az MSD az Ön személyes adatait a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott célok eléréséhez feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezeli, azaz mindaddig, amíg Ismertetés, illetve Rendszeres Tájékoztatás céljából kapcsolatot kíván Önnel tartani – kivéve, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását ezt megelőzően visszavonja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozik.

5. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a fenti adatkezelések során egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzésével (például az Adatkezelő termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztató anyagok nyomtatása és/vagy továbbítása, ügyfélszolgálat és telefonos marketing szolgáltatások végzése, piackutatási tevékenységek, az MSD számítógépes rendszereinek üzemeltetés stb.) adatfeldolgozókat vehet igénybe.

Az MSD jelenleg a következő adatfeldolgozókat alkalmazza:

 • REFLEX Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Szemere Bertalan utca 2. I. em. 107; cégjegyzékszám: 05-09-000445; adószám: 10394863-2-05) – informatikai támogatás, szervertárhely, rendszergazdai szolgáltatások;
 • MedicalScan Kft. (székhely: 1121 Budapest, Járőr utca 10. B. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-898983; adószám: 14327968-2-43) – Rendszeres Tájékoztatás körébe tartozó anyagok kiküldése;
 • Veeva Systems Inc. (székhely: 4637 Chabot Drive, Suite 210 Pleasanton, California 94588, Egyesült Államok) – adatbázis karbantartás, egészségügyi szakemberek validálása;
 • Xcellen Pte Ltd. (székhely: 01-24 Ayer Rajah Crescent, Szingapúr, 139952) – az egészségügyi szakemberek tevékenység és preferenciák alapján való csoportosítása;
 • SZINAPSZIS Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20.; cégjegyzékszám: 09-09-005986; adószám: 11620798-2-09) – piackutatási tevékenységek;
 • PEARL HUNGARY Kft. (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112. fszt. 1-13.; cégjegyzékszám: 01-09-690681; adószám: 12523247-2-42) – szakmai promóciós anyagok készítése, továbbítása, valamint egyéb promóciós tevékenység (pl. kampányok) előkészítése és kivitelezése;
 • Inspira Research Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.; cégjegyzékszám: 01-09-207749; adószám: 25312085-2-41) – közreműködés az MSD által támogatott szakcikkek, egészségnevelő továbbképzések megjelentetésében, rendezvényszervezés, egyéb PR tevékenység;

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a fenti adatfeldolgozók listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók a mindenkori vonatkozó hatályos adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartják.

6. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő az általa Magyarországon gyűjtött személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazott célokkal összhangban a Merck & Co. Inc. (One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, Amerikai Egyesült Államok), annak leányvállalatai és az Adatkezelő egyéb szerződéses partnerei részére, az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) belüli és azon kívüli országokba továbbíthatja.

Amennyiben az Ön adatait az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a GDPR-nak megfelelő garanciák az adatkezelés tekintetében biztosítottak legyenek és az érintettek számára hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való cégcsoporton belüli továbbítása során az Adatkezelő betartja az ú.n. „Privacy Shield” követelményeit, valamint ezzel párhuzamosan a GDPR 47. cikke szerinti kötelező szervezeti szabályokat is alkalmaz. Mindezek mellett szükség esetén minden esetben megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét akkor, amikor azokat más országban lévő kapcsolt vállalkozásaink vagy külső partnereinknek továbbítjuk.

Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megadott személyes adatai továbbításáról, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körét. Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adattovábbítási nyilvántartásban foglalt Önre vonatkozó adatokról.

A külföldi adattovábbítással kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse át a Személyes Adatok Határokon Átnyúló Továbbításával kapcsolatos Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

7. KI ISMERHETI MEG AZ ÖN ADATAIT

Az Ön személyes adatait kizárólag az Adatkezelő területileg illetékes orvoslátogatója, az adott szaktevékenységért felelős munkatársa, valamint a tevékenység kapcsán az MSD által igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg.

8. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy

 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében a következő információkhoz kaphat hozzáférést: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk);
 • az adatkezelő a személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa;
 • kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését. (GDPR 16. cikk);
 • kérelmezze a személyes adatai törlését (GDPR 17.cikk);
 • kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok vonatkozásában csak bizonyos célokra lehet korlátozni az adatkezelést. (GDPR 18. cikk);

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelő a GDPR értelmében jogosult lehet megtagadni. Ilyen adatkezelésnek minősül például az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti térítésmentes minta átadásáról felvett jegyzőkönyvezés kapcsán történő adatkezelés. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatvédelmi tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelem átvételét követő egy héten belül igyekszik eleget tenni.

9. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az előző pontban foglalt jogok mellett, a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra is, hogy GDPR-ban meghatározott esetekben (például akkor, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik vagy az adatkezelés jogalapja az MSD és/vagy harmadik személyek jogos érdeke) tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Az Ön tiltakozása esetén az MSD nem kezelheti tovább személyes adatait kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. PANASZTÉTEL, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 12. pontban rögzített elérhetőség valamelyikén
 • az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postafiók: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu

11. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA

Az MSD minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, illetőleg ennek keretében megteszi mindazokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy az MSD által kezelt személyes adatokhoz engedély nélkül hozzáférjenek, azokat közzétegyék, jogosulatlanul megváltoztassák vagy töröljék.

A fentiekkel összefüggésben az MSD az általa végzett adatkezelési folyamat egésze során:

 • az adott adatkezelési művelet jelentette biztonsági kockázattal, valamint a személyes adat érzékenységével arányos adatbiztonsági eljárásrendet, illetőleg ellenőrzési mechanizmusokat alakított ki és alkalmaz;
 • a fenti mechanizmusok kidolgozásakor az MSD a technológia jelen állása szerinti „jó gyakorlat”-nak (az implementálás költségeit is magában foglaló) figyelembevételével járt el; továbbá
 • az MSD az adatbiztonság garanciáinak megteremtése érdekében az alábbi eljárásrendeket és kapcsolódó technikai hátteret is alkalmazza:
  • üzletmenet folyamatosságának és az adatok visszaállíthatóságának biztosítása;
  • megfelelő kódolási, valamint az adatokhoz való hozzáférést korlátozó, intézkedések meghozatala;
  • adatvédelmi incidensek megelőzése és kezelése;
  • az adatokhoz való online hozzáférés biztonságának garantálása;
  • az adatokat hordozó eszközökhöz és dokumentumokhoz való fizikai hozzáférés biztonságának garantálása;
  • az adatkezeléssel kapcsolatos folyamatos kockázatelemzés és kockázatkezelés.

12. ELÉRHETŐSÉGEINK

Amennyiben fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval, az MSD jogos érdekével vagy általában az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, látogasson el az MSD cégcsoport Önnel szembeni adatvédelmi kötelezettségvállalásait tartalmazó weboldalra vagy forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 1. Adatkezelő:

Név: MSD Pharma Hungary Kft.

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

Email cím: hungary_msd@merck.com

Telefonszám: 06-1-888-5300

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

Email cím: dpohungary@merck.com

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő telefonon kizárólag általános tájékoztatást tud adni, minden további, konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére. Ennek megfelelően az Adatkezelő jogosult további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról.

13. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓK FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztatjuk. Ennek az adatvédelmi tájékoztatónak a módosításai akkor lépnek hatályba, amikor a tájékoztató módosított változatát feltesszük a www.msd.hu felületére. Javasoljuk, hogy a fenti honlapon rendszeresen tekintse át jelen adatvédelmi tájékoztatónkat. Az adatvédelmi tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2021. május 1.

14. HOZZÁJÁRULÁS

Kérjük jelölje meg, hogy mely csatornákon keresztül léphetünk kapcsolatba Önnel Rendszeres Tájékoztatás, illetve Ismertetés céljából. Amennyiben kizárólag a munkahelyi címét adja meg, úgy Rendszeres Tájékoztatás céljából nem, kizárólag általános, személyes Ismertetés keretében fogják Önt orvoslátogatóink megkeresni.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA