Transzparencia és Új Közzétételi Irányelvek

Az MSD Pharma Hungary Kft. az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) tagjaként és a Magatartási Kódex aláírásával kíván megfelelni az átláthatóságra, tiszta és etikus működésre vonatkozó irányelveknek. A gyógyszeripari és egészségügyi szakemberek és szervezetek anyagi kapcsolatainak átláthatóvá tétele elősegíti a munka hatékonyságát és az innovatív készítmények bevezetését, elérhetőségét az etikus működés keretein belül. A Magatartási Kódex aláírásával az MSD biztosítja az érdeklődőknek a hozzáférhetőséget ezen adatokhoz – a közzétételi szabályok keretein belül – az átláthatóságot szem előtt tartva.

Az orvos-beteg kapcsolat bizalmi viszony, azon az elváráson alapul, hogy az orvos a beteg érdekében mindig a legjobb döntést hozza, és a beteg is megtesz mindent annak érdekében, hogy a javallt terápia eredménye a legjobb legyen. Az orvos döntésében a gyógyszerválasztáskor kereskedelmi szempontok nem játszhatnak szerepet, ugyanakkor a gyógyszerforgalmazásban érdekelt gyógyszergyárak és az orvosok szoros együttműködése sok területen megvalósul, és így gazdasági vetületei is vannak.

A Kedvezményezettek részére nyújtott juttatások közzététele azon Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók/szervezetek részére nyújtott (pénzbeli vagy természetbeni) juttatások közzétételét célozza, akikkel az MSD Pharma Hungary Kft. együttműködik, illetve akikkel kapcsolatban áll, követve az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által elfogadott Magatartási Kódex célkitűzéseit és rendelkezéseit. Az MSD Pharma Hungary Kft. a weboldalon közzétett adatok tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendelkezéseit. Az egyéni közzétételhez az érintett Kedvezményezettek hozzájárulásukat adták, azaz ezen hozzájárulás birtokában jogosult az MSD Pharma Hungary Kft. arra, hogy eleget tegyen a Magatartási Kódexben foglalt előírásoknak.

Az adatok közzététele nem ad felhatalmazást a weboldal látogatói számára az Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók/szervezetek adatainak kezelésére vagy bármilyen módon történő feldolgozására. Ezen kötelezettség megszegése esetén a jogosulatlan adatkezelővel/adatfeldolgozóval szemben mind az MSD Pharma Hungary Kft., mind az érintett Egészségügyi szakember, illetve Egészségügyi szolgáltató/szervezet jogosult fellépni. A jelen weboldalon történő közzététellel kapcsolatos további információkért, kérjük, hogy olvassa el az MSD Pharma Hungary Kft. Módszertani Nyilatkozatát, amely részletes információkat tartalmaz a juttatások közzétételével kapcsolatban.

Közzétételi nyilatkozatok

2021. évi juttatási adatok

2022. évi juttatási adatok

2023. évi juttatási adatok

Transzparencia Irányelvek

1. Az átláthatóság iránti igény erősödése
2. Miért van szükség a Transzparencia közzétételre?
3. Mi a Magatartási Kódex?
4. Mi a lényege a Magatartási Kódex előírásainak?
5. Mi az AIPM Etikai Bizottsága, és hogyan működik?

Az átláthatóság iránti igény erősödése

Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok, míg a társadalom részéről is egyre inkább elvárás a szervezetekkel szemben a tiszta, etikus és átlátható működés. Ennek az igénynek is megfelelve az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének tagvállalatai, így például az MSD Pharma Hungary Kft. elkötelezettek az átláthatóság, a betegközpontúság és a tisztelet mint értékek iránt.

Miért van szükség a Transzparencia közzétételre?

Az orvos-beteg kapcsolat bizalmi viszony, azon az elváráson alapul, hogy az orvos a beteg érdekében mindig a legjobb döntést hozza, és a beteg is megtesz mindent annak érdekében, hogy a javallt terápia eredménye a legjobb legyen. Az orvos döntésében a gyógyszerválasztáskor kereskedelmi szempontok nem játszhatnak szerepet, ugyanakkor a gyógyszerforgalmazásban érdekelt gyógyszergyárak és az orvosok szoros együttműködése sok területen megvalósul, és így gazdasági vetületei is vannak.

  1. A betegek gyógyításáért és életminőségük javításáért folytatott gyógyszerkutatás és fejlesztés elképzelhetetlen a gyógyszergyártók és az orvosok együttműködése nélkül. Biztonságos és hatékony gyógyszerek kifejlesztése kizárólag a gyakorlati tudása javát adó orvos visszajelzései alapján történhet, mely segíti a fejlesztés irányainak meghatározását és értékeli a terápia eredményességét.
  2. Az orvosok tanácsadóként, kutatóként és oktatóként többletmunkát végeznek a gyógyszergyáraknak, amiért tisztességes, megérdemelt díjazás jár, akárcsak más iparágakban.
  3. Az orvosi szaktudás állandó tanulást és továbbképzést igényel, hiszen a gyógyszerkincsünk fejlődése olyan gyors, hogy aki nem jut hozzá a legújabb tudományos eredményekhez, az lemarad, tudása 3-5 év alatt elavul, szakmai értéke csökkenhet. A korszerű terápiás készségek megtartása és a vadonatúj információ megszerzése az új készítményekről csak folyamatos továbbképzések útján és konferenciák révén valósítható meg.
  4. A klinikai vizsgálatokban való közreműködés és az új hatóanyagokról adott visszajelzés bekapcsolja az orvost a nemzetközi tudományos diskurzusba, így olyan szakmai tekintélyt nyújt, amely hozzájárul a legjobb gyógyítók itthon tartásához.
  5. Klinikai vizsgálatok évente Magyarországon 20 ezer betegnek adnak új reményt a gyógyulásra, miközben az elérhető legmodernebb terápiát kapják a gyógyszerfejlesztő költségén. Ehhez az orvosok közreműködése elengedhetetlen.
  6. Az egészségügyi intézmények és az állami betegellátás a legkorszerűbb eszközökhöz, műszerekhez és kezelésekhez jut hozzá a hatóanyag-fejlesztőkkel fenntartott tudományos összefogás keretében.
  7. A terápiás tapasztalatok, esetleírások, eredményes és kudarccal végződő kezelések eredményeinek egymás előtti feltárása előadás vagy publikáció formájában az egész egészségügy, a gyógyszeripar és a betegek közös érdeke, melyet a gyógyszeripar támogat. Annak érdekében, hogy a régóta fennálló együttműködések irányába a betegek bizalma fennálljon, elfogadják és értékeljék azt, transzparencia szükséges, melyet a közzététel biztosít.
  8. A közzététel önkéntes szabályozás a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és szolgáltatók/szervezetek anyagi kapcsolatának átláthatóvá tételére a Transzparencia Kódex konkrét előírásai alapján.
  9. Az európai innovatív gyógyszergyártók önszabályozó kezdeményezését és annak hazai átvételét a kezdetektől felkarolták a magyar orvosszakmai szervezetek: a Magyar Kórházszövetség és a Magyar Orvosi Kamara. Nemzetközi szinten az Európai Orvosok Állandó Bizottsága már 2014 végén támogatta a közzétételt.
  10. A gyógyszeripar és az orvosok a betegek érdekében végzett közös munkájuk anyagi vetületét mutatják meg. Az átlátható és etikus együttműködés növeli a betegek bizalmát orvosuk terápiás döntésének függetlenségében.

Mi a Magatartási Kódex?

Magatartási Kódex egy olyan önszabályozó irányelv, amelyet a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége (EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) alakított ki 2012-ben, és amelyet Magyarországon az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) honosított meg 2013-ban. A magyar Magatartási Kódex (MK) az EFPIA vonatkozó kódexének megfelelője. Az MK, természetéből fakadóan, az önszabályozás jegyében a jogi normáknál szigorúbb követelményrendszert fogalmaz meg.

Mi a lényege a Magatartási Kódex előírásainak?

Az MK a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek, szervezetek és szolgáltatók közötti anyagi kapcsolatok átláthatóságát biztosítja és az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) által meghatározott típusú juttatások közzétételére vonatkozik. Az EFPIA tagvállalatai egész Európában nyilvánosságra hozzák az orvosoknak, gyógyszerészeknek és az egészségügyi intézményeknek nyújtott juttatások értékét. Az AIPM tagvállalatai és a Transzparencia Együttműködéshez csatlakozó vállalatok a TK szellemét és előírásait magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.

A szereplők célja azonos: a tudomány erejével hatékonyan, biztonságosan és eredményesen gyógyítani, megelőzni a betegséget és helyreállítani az egészséget. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki megértse: a gyógyszerfejlesztők, valamint az orvosok közötti folyamatos kapcsolat biztosítja a naprakész ellátást és a legkorszerűbb tudás felhasználását. Az átláthatóság pedig javítja a közös munka hatékonyságát és elfogadottságát.

Mi az AIPM Etikai Bizottsága és hogyan működik?

A Transzparencia Együttműködés képviseletére a tagok megválasztották az Erikai Bizottságot (EB), amely elősegíti a kódex alkalmazását, és kivizsgál minden esetet, ahol felvetődik, hogy egy csatlakozott tagvállalat megsérti a Kódex előírásait. Az Etikai Bizottság évente Transzparencia Gyűlést hív össze, ami azt a cél szolgálja, hogy a vállalatok megoszthassák egymással a kódex alkalmazása során szerzett tapasztalataikat és észrevételeiket. Az EB éves jelentésben foglalja össze ezen tapasztalatokat, és egyúttal közzéteszi a lefolytatott transzparenciavizsgálatai eredményeit is.

Az Etikai Bizottság eljárása panaszra vagy hivatalból indul. Panaszt a Magatartási Kódexhez csatlakozott vállalatok és az érintett egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi szakemberek nyújthatnak be. Az Etikai Bizottság az eljárás során jogosult mind a panaszostól, mind az eljárás alá vont vállalattól az eset körülményeinek tisztázásához szükséges további információkat kérni. Az Etikai Bizottság kiszabhat szankciókat, de az önszabályozás lényege, hogy ha egy vállalat kötelezőnek ismeri el magára nézve a kódex előírásait, az törekszik be is tartani őket.

Juttatásokra vonatkozó új közzétételi irányelvek

1. Kikre vonatkozik a közzététel?
2. Mi minősül juttatásnak a kódex alapján?
3. Milyen formában történik a közzététel?
4. Milyen adatokból áll az egyéni közzététel?
5. Mikortól és hol történik a közzététel?
6. Mi biztosítja az érintett orvosok adatainak megfelelő védelmét?

Kikre vonatkozik a közzététel?

1.Az EFPIA tagvállalataira és leányvállalataikra minden országban, így Magyarországon is.

2.Minden Magyarországon praktizáló egészségügyi szakemberre és magyarországi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóra/szervezetre, azaz: orvosokra, gyógyszerészekre, egészségügyi szakdolgozókra (nővérek, védőnők, ápolók, szülésznők stb.) és az orvostársaságokra, egyesületekre, egészségügyi intézményekre, alapítványokra és szakmai szervezetekre.

Mi minősül juttatásnak a kódex alapján?

Közvetlen vagy közvetett értéktranszfer, amely akár pénzbeli, akár természetbeni módon történik, kizárólag emberi felhasználásra szolgáló vényköteles gyógyszerkészítmények kifejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban. A csekély értékű vendéglátás, valamint az orvosi és edukációs célokat szolgáló eszközök költségeire nem vonatkozik a közzététel.

Egészségügyi szakembereknek nyújtott juttatások
Rendezvényeken való részvétel költségei (utazási és szállásköltség, regisztrációs díjak)
Szerződés alapján végzett tudományos együttműködés, előadás tartása, konzultáció és K+F tevékenység, különös tekintettel a klinikai vizsgálatokra
Egészségügyi szolgáltatóknak/szervezeteknek nyújtott juttatások
Támogatások, adományok
Hozzájárulás rendezvényekhez (regisztrációs díjak, megállapodások, utazási és szállásköltségek)
Szolgáltatói és tanácsadói díjak

Milyen formában történik a közzététel?

Közzététel szintjeKözzététel tartalma
ÖsszesítveKutatás – Fejlesztés
a) Pre-klinikai kutatások
b) Klinikai kutatások
c) Beavatkozással nem járó vizsgálatok
Egyéb okból (pl. hozzájárulás hiánya) egyénileg közzé nem tehető juttatások
Egészségügyi szervezet megnevezésévelTámogatások, adományok
Hozzájárulás rendezvényekhez (regisztrációs díjak, megállapodások, utazási és szállásköltségek)
Szolgáltatói és tanácsadói díjak
Orvos, mint magánszemély megnevezésévelUtazás és szállás
Regisztrációs díj
Orvos, mint egyéni vállalkozó megnevezésévelSzerződés alapján végzett tudományos együttműködés
Előadás tartása
Konzultáció
Orvos társas vállalkozásának megnevezésévelSzerződés alapján végzett tudományos együttműködés
Előadás tartása
Konzultáció

Milyen adatokból áll az egyéni közzététel?

A közzétételből azonosítható a támogatott, valamint a támogatás célja és összege.

Egészségügyi szakember (magánemberként)Egészségügyi szakember (jogi személyiségű vállalkozásán keresztül)Egészségügyi szervezet
Név
Praxis helye
Pecsétszám
Név
Székhely
Nyilvántartási szám
Név
Székhely
Nyilvántartási szám
Regisztrációs díjak
Utazási és szállásköltség
Szolgáltatási díjak (szerződés alapján) éves összege
A szolgáltatási és tanácsadói szerződésben meghatározott járulékos költségek éves összege
Támogatások, adományok
Rendezvény-hozzájárulás (regisztrációs díjak, megállapodások, utazási és szállásköltségek)
Szolgáltatói és tanácsadói díjak

Mikortól és hol történik a közzététel?

Az első közzététel 2016-ban történt, a jelentési időszak 2015 egészét ölelte fel.

A kódexet elfogadó vállalatok a honlapjuk nyilvánosan elérhető felületén teszik közzé a juttatásokat, a saját döntésük szerinti adattartalommal, ahol erre lehetőséget ad a kódex.

A közzététel naptári évenként történik és a közzététel évét megelőző teljes naptári évre terjed ki.

A gyógyszeripari vállalatoknak a közzétételt a vonatkozó jelentéstételi időszak végét követő év június 30-ig kell végrehajtaniuk, és a közzétett információknak az első közzétételt követően legalább 3 évig nyilvánosnak kell maradniuk, kivéve, ha a kedvezményezett a közzétételhez való hozzájárulását visszavonja.

Mi biztosítja az érintett orvosok adatainak megfelelő védelmét?

Csak olyan információ kerülhet nyilvánosságra, amihez az érintett hozzájárul. Amennyiben az érintett orvosnak kifogása merül fel valamely közzététellel kapcsolatban, a juttatást nyújtó gyógyszeripari vállalathoz fordulhat.

Introducing the EFPIA Disclosure Code – EFPIA videó
EFPIA- Együttműködésben a betegekért – AIPM videó

Közzétételi nyilatkozatok
2021. évi juttatási adatok
2022. évi juttatási adatok
2023. évi juttatási adatok

EFPIA közzétételre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató – 2021-as év adatai
EFPIA közzétételre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató – 2022-es év adatai
EFPIA közzétételre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató – 2023-as év adatai

EFPIA közzétételre vonatkozó tájékoztató