ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Innovatív Gyógyszergyártók Magyarországi Egyesületének (a továbbiakban: „AIPM”; honlap: http://aipm.hu/hu) Tagvállalatai, köztük az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: 01-09-903998; a továbbiakban: „MSD”), 2013. december 12. napján elfogadták az ún. Transzparencia Kódexet. A Transzparencia Kódex célja a gyógyszeripar és az egészségügyi szolgáltatók közötti kapcsolat átláthatóságának fokozása. A Transzparencia Kódex értelmében a tagok kötelesek dokumentálni azon juttatásokat, melyeket akár közvetlenül, akár közvetetten egy egészségügyi szakember vagy egészségügyi szolgáltató/szervezet javára vagy érdekében nyújtanak. Kötelesek továbbá közzétenni ezen juttatásokat, legelőször a 2015. naptári évre vonatkozóan.

 1. Adatvédelemi tájékoztató egészségügyi szakemberek részére

Az MSD elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartása iránt. Az MSD az Ön személyes adatait a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak – ideértve különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”), rendelkezéseit – megfelelően kezeli.

A jelen adatkezelés tárgya kizárólag a Transzparencia Kódexnek való megfelelés céljából történő adatkezelés. Az itt foglaltaktól függetlenül az MSD egyes számviteli és adójogszabályok, illetve az MSD és Ön között esetlegesen fennálló egyéb kapcsolat, jogviszony alapján is köteles és/vagy jogosult lehet Önre vonatkozó személyes adatok kezelésére. Ezek azonban függetlenek az alább részletezett adatkezeléstől.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatjuk Önt arról, hogy a fentieknek megfelelő adatkezelése során, az Ön hozzájárulása esetén az MSD milyen, Önre vonatkozó személyes adatokat gyűjt, kezel és tesz közzé.

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az Adatkezelőnek a Transzparencia Kódexben meghatározott közzétételi és archiválási kötelezettségnek való megfelelése.

 1. SZEMÉLYES ADATOK 2.1. Az MSD a Transzparencia Kódexnek való megfelelés körében a következő, Önre vonatkozó adatokat kívánja kezelni:
 • Természetes személy azonosító adatai: az MSD rögzíti az Ön (a) nevét (keresztnevét és vezetéknevét); (b) tevékenysége végzésének helyét (ország szerint); (c) praxisának vagy intézményének címét; (d) beosztását; (e) orvosi pecsétszámát; (f) kapcsolattartási adatait (e-mail cím és/vagy telefonszám).
 • Juttatások összege: az MSD rögzíti az Önnek akár közvetlenül, akár közvetetten nyújtott juttatások összegét. Ezek körébe különösen a következők tartoznak:

(a) Hozzájárulás közzéteendő rendezvényeken való részvétel költségeihez, így például regisztrációs díjak, illetve az utazás és szállás költségei; (b) az MSD és Ön között létrejövő szolgáltatási és tanácsadási szerződésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó juttatások (például egyes kiadások megtérítése); (c) bármely egyéb értéktranszfer, mely akár pénzben, akár más módon valósul meg.

 • Juttatások jogcíme: az MSD rögzíti a fentiek szerinti juttatások jogcímét. 2.2. Az MSD a Transzparencia Kódexszel összefüggésben az Ön hozzájárulása esetén a következő tevékenységeket végzi az adatkezelés körében:
 • Közzététel: Az MSD közzéteszi az Ön személyes adatait, a kapcsolattartási adatainak kivételével, a saját honlapján, nyilvánosan, korlátozás nélkül hozzáférhető formátumban, a Transzparencia Kódex rendelkezéseivel összhangban.
 • o A közzététel az MSD következő honlapján valósul meg: https://msd.hu/transzparencia-es-uj-kozzeteteli-iranyelvek/
 • o A közzététel során feltüntetésre kerül az Ön neve, valamint a fentiekben megjelölt személyes adatai, illetve az Önnek nyújtott juttatások fentiekben megjelölt részletei, az adott jelentéstételi időszakra vonatkozóan. Minden jelentéstételi időszak egy teljes naptári évre terjed ki. Az Önnek címzett e-mailben megadott hozzájárulásával a 2019. naptári évre vonatkozóan járul hozzá az Ön személyes adatainak közzétételéhez
 • o A közzétételre évente egyszer, a vonatkozó jelentéstételi időszak végét követő 6 hónapon belül, azaz minden év június 30-áig kerül sor. A közzétett információnak az első közzétételt követő három évig kell nyilvánosnak maradnia.1
 • o Az Ön hozzájárulása a 2019. évre vonatkozik, így nem terjed ki bármely, a hozzájárulása megadását megelőző naptári év adataira. A hozzájárulását a jövőben minden naptári évre vonatkozóan, külön meg kell majd adnia.
 • o A párhuzamos közzététel elkerülés végett, az Ön felé közvetve, egy egészségügyi szolgáltatón/szervezeten keresztül nyújtott juttatást csak az Ön adataihoz kapcsoltan kell közzétenni – feltéve, hogy a közzétételhez hozzájárulását adta.
 • o A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó juttatásokat az MSD minden jelentéstételi időszakban összesítve, nevek vagy egyéb személyes adatok nélkül teszi közzé.
 • Archiválási kötelezettség, megőrzési idő: Az MSD a Transzparencia Kódex szerinti közzététel alapjául szolgáló iratokat a vonatkozó jelentéstételi időszak végét követő 5 évig őrzi meg, kivéve, ha Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, és/vagy az adatok további kezelése a vonatkozó jogszabályok alapján már nem lehetséges.
 • Közzétételt megelőző tájékoztatás: Az MSD a közzététel során a 2019. évben Önnel kötött egyedi szerződések tartalmát veszi alapul a közzététel tartalmának megállapításához. Az MSD a 2019. évre vonatkozó közzétételi kötelezettségének teljesítését megelőzően, amennyiben Ön az MSD felé erre vonatkozó igényét jelzi, előzetesen tájékoztatja Önt e-mailben az Önnel kapcsolatban közzétételre kerülő adatokról.

1 Kivéve amennyiben a vonatkozó adatvédelmi vagy egyéb jogszabályok változása okán ez nem lehetséges, vagy amennyiben Ön időközben a közzétételhez való hozzájárulását visszavonja.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Transzparencia Kódexben foglalt közzétételi és archiválási kötelezettség teljesítése körében végzett adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont], amelyet az MSD részére az Önnek címzett e-mailben található hozzájáruló nyilatkozatra („Elolvastam az adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulok az adataim közzétételéhez” szöveget tartalmazó ikonra) való kattintással adhat meg. Az MSD külön, e-mailben jelzett igény esetén, előzetesen hozzáférést biztosít a közzétételre kerülő adatokhoz.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, vagy azt visszavonja, úgy az Önnek, és hozzájárulásukat hasonló módon meg nem adó / azt visszavonó egészségügyi szakembereknek nyújtott juttatásokat összesített, egyedileg nem beazonosítható módon teszi közzé az MSD, a Transzparencia Kódexszel összhangban.

Amennyiben a hozzájárulás megadását követően Ön visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, úgy az MSD haladéktalanul törli az Ön személyes adatait az MSD közzétételi oldaláról valamennyi jelentéstételi évre vonatkozóan (kivéve, amennyiben ezt kifejezetten csak bizonyos évek vonatkozásában kéri).

Ön jogosult továbbá hozzájárulását egyes adatokra vagy adatkezelési műveletekre korlátozni – ebben az esetben azonban az MSD nem tud eleget tenni a közzétételi kötelezettségének, így azt egyben a vonatkozó hozzájárulásának visszavonásaként fogja kezelni.

 1. ADATOK CÍMZETTJEI

Amennyiben Ön hozzájárul a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez, úgy az MSD által végzett adatkezelés következményeként az Ön 2.2 pontban meghatározott személyes adatai a 2.2 pontban meghatározott honlapon nyilvánosan elérhetőek lesznek, így ahhoz bárki hozzáférhet.

Személyes adatait továbbá megoszthatjuk az MSD részére adatfeldolgozóként szolgáltatásokat nyújtó partnereinkkel, ideértve különösen a közzétételi kötelezettség alapját szolgáló szerződés adminisztrációjához és teljesítéséhez, valamint a nyilvántartás vezetéséhez szükséges technikai és egyéb támogatást (például a számítástechnikai rendszerek fenntartását, vagy a szoftverekkel kapcsolatos támogatást) biztosító személyeket vagy a 2.2 pontban megjelölt honlap működtetéséhez szükséges szerver tárhelyet, valamint a rendszergazdai szolgáltatásokat biztosító személyeket. Az általunk alkalmazott adatfeldolgozók személyéről további tájékoztatást a DPOHungary@merck.com elérhetőségen kérhet. Az MSD kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók a mindenkori vonatkozó hatályos adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartják.

 1. KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS

Az MSD az általa Magyarországon gyűjtött személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazott célokkal összhangban a Merck & Co. Inc. (One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, Amerikai Egyesült Államok), annak leányvállalatai és az MSD egyéb szerződéses partnerei részére, az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) belüli és azon kívüli országokba továbbíthatja.

Amennyiben az Ön adatait az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a GDPR-nak megfelelő garanciák az adatkezelés tekintetében biztosítottak legyenek és az érintettek számára hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való cégcsoporton belüli továbbítása során az Adatkezelő betartja az ú.n. „Privacy Shield” követelményeit, valamint ezzel párhuzamosan a GDPR 47. cikke szerinti kötelező szervezeti szabályokat is alkalmaz. Mindezek mellett szükség esetén minden esetben megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét akkor, amikor azokat más országban lévő kapcsolt vállalkozásaink vagy külső partnereinknek továbbítjuk.

 1. ÉRINTETT JOGAI

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy:

 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő információkról kaphat felvilágosítást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk)
 • kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését. (GDPR 16. cikk)
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben (például az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása esetén) kérelmezze a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk)
 • kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok további kezelésére csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség. (GDPR 18. cikk)
 • az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében az adatkezelő a személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa (GDPR 20. cikk)
 • bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy az MSD a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettektől eltérő célból (így például az MSD-vel fennálló szerződés, vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése) az Ön hozzájárulásának visszavonása/adatainak törlése iránti kérelme esetén is jogosult lehet egyes, a fentiekben részletezett adatait kezelni.

 1. KAPCSOLAT
  7.1. Adatkezelő:

7.2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

Amennyiben fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen tájékoztatóval, vagy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: MSD Pharma Hungary Kft.

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

Email cím: hungary_msd@merck.com

Telefonszám: 06-1-888-5300

Email cím: dpohungary@merck.com

Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban adni, minden további, konkrét igényét, kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi

lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az MSD-hez, vagy az MSD adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az előző pontban rögzített elérhetőség valamelyikén
 • bármely felügyeleti hatóságnál (például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu
 1. Tájékoztató Egészségügyi szolgáltatók / szervezetek részére
 2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK/ SZERVEZETEK ADATAINAK KÖZZÉTÉTELE 1.1. Amennyiben Ön egészségügyi szolgáltatót vagy szervezetet képvisel, az MSD a Transzparencia Kódexnek való megfelelés céljából, az Önnek címzett e-mailben található hozzájáruló nyilatkozatra („Elolvastam az adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulok az adataim közzétételéhez” szöveget tartalmazó ikonra) való kattintással megadott hozzájárulása esetén, az Ön által képviselt egészségügyi szolgáltatóra / szervezetre vonatkozó alábbi adatokat teszi közzé.
 • Juttatások összege: az MSD rögzíti az Ön által képviselt egészségügyi szolgáltatónak / szervezetnek akár közvetlenül, akár közvetetten nyújtott juttatások összegét. Ezek körébe különösen a következők tartoznak:

(a) Hozzájárulás közzéteendő rendezvényeken való részvétel költségeihez, így például regisztrációs díjak, illetve az utazás és szállás költségei, (b) egészségügyi szolgáltatóknak/szervezeteknek az egészségügy támogatására nyújtott (akár pénzbeli, akár nem pénzbeli) adományok és támogatások, többek között egészségügyi szakemberekből álló és/vagy egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek, szervezeteknek vagy társaságoknak adott juttatások (c) bármely egyéb értéktranszfer, mely akár pénzben, akár más módon valósul meg.

 • Juttatások jogcíme: az MSD rögzíti a fentiek szerinti juttatások jogcímét. 1.2. Az MSD a Transzparencia Kódexszel összefüggésben az Ön hozzájárulása esetén a következőképpen teszi közzé az Ön által képviselt egészségügyi szolgáltatóra / szervezetre vonatkozó fenti adatokat:
 • Az MSD közzétételi kötelezettségének a saját honlapján tesz eleget, nyilvánosan, korlátozás nélkül hozzáférhető formátumban, a Transzparencia Kódex rendelkezéseivel összhangban.
 • o A közzététel az MSD következő honlapján valósul meg: https://msd.hu/transzparencia-es-uj-kozzeteteli-iranyelvek/
 • o A közzététel során feltüntetésre kerülnek az Ön által képviselt egészségügyi szolgáltatóra / szervezetre vonatkozó fenti adatok, az adott jelentéstételi időszakra vonatkozóan. Minden jelentéstételi időszak egy teljes naptári évre terjed ki. Az Önnek címzett e-mailben megadott hozzájárulásával a 2019. naptári évre vonatkozóan járul hozzá az Ön által képviselt egészségügyi szolgáltatóra/ szervezetre vonatkozó adatok közzétételéhez.
 • o A közzétételre évente egyszer, a vonatkozó jelentéstételi időszak végét követő 6 hónapon belül, azaz minden év június 30-áig kerül sor. A közzétett információnak az első közzétételt követő három évig kell nyilvánosnak maradnia.
 • o A párhuzamos közzététel elkerülése végett, a meghatározott egészségügyi szakember felé közvetve, az Ön által képviselt egészségügyi szolgáltatón / szervezeten keresztül nyújtott juttatást csak az adott egészségügyi szakember adataihoz kapcsoltan kell közzétenni – feltéve, hogy az egészségügyi szakember a közzétételhez hozzájárulását adta. Amennyiben nem, úgy az szintén az Ön által képviselt egészségügyi szolgáltatóra / szervezetre vonatkozó adatként kerül közzétételre.
 • o A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó juttatásokat az MSD minden jelentéstételi időszakban összesítve, a konkrétan érintett egészségügyi szolgáltató / szervezet megjelölése nélkül teszi közzé.

a